ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Επιδιώκοντας σταθερά να διευρύνουμε τις παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις για τα μέλη του ΣΥ.Σ.Π.Α, στρέψαμε την προσοχή μας και σε άλλα ασφαλιστικά ζητήματα, που έτσι κι αλλιώς, απασχολούν τους συναδέλφους.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήσαμε και τη σχετική προσφορά της Εταιρείας με την οποία συνεργαζόμαστε για τα υπόλοιπα προγράμματα.
Διευκρινίζουμε ότι η προσφορά αναφέρεται σε πακέτο ασφάλισης για κατοικία και αυτοκίνητο.
Προϋποθέτει, δηλαδή, ταυτόχρονη υποβολή και των 2 αιτήσεων των ενδιαφερομένων μελών μας προς την Εταιρεία, και για αυτοκίνητο και για κατοικία.
Η Διοίκηση του Συνδέσμου μας, αφού εξέτασε προσεκτικά την κα¬τατεθείσα προσφορά, έκρινε ομόφωνα ότι το προσφερόμενο πακέτο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ύστερα από τη δική μας συμφωνία, λοιπόν, καταλήξαμε να προ¬τείνουμε στο μέλη του ΣΥ.Σ.Π.Α. (η προσφορά ισχύει μόνο για τα μέλη μας) να αξιοποιήσουν το σχετικό πακέτο, αφού προηγουμένως κάνουν τις δικές τους συγκρίσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες καλύψεις που ήδη έχουν ή όποιες άλλες ισχύουν στην αγορά.
Στα Γραφεία του Συνδέσμου υπάρχουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία της προσφοράς και για τις 2 κατηγορίες ασφαλιστικών καλύψεων, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να έχουν πλήρη ενημέρωση.

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε